Cập nhật: 08/01/2022 12:02:20
BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2021: Công tác xây dựng Đảng.

 

Chi bộ khối Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty thủy điện Đồng Nai 5 - TKV thành lập từ tháng 11/2018, đến nay chi bộ đã có 19 đảng viên trên tổng số 38 cán bộ công nhân viên Văn phòng chiếm 24,05% tổng số cán bộ công nhân viên.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, luôn chăm lo việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiên phong. “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

 

Từ câu nói của Người mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình nhận thức làm tốt điều này Ban lãnh đạo trong Công ty, Chi bộ khối Văn phòng thuộc Đảng ủy Công ty thủy điện Đồng Nai 5 đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Để thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Tổng công ty và nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty , để nâng cao sức chiến đấu, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ, Chi bộ khối Văn phòng đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

 

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Tổng công ty và nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng tại Chi bộ khối Văn phòng. Chi bộ khối Văn phòng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần, từ đó hành động với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan không nể nang, né tránh.

 

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Chi bộ khối Văn phòng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy xác định rõ chức năng, nhiệm vụ được Đảng ủy giao, Chi bộ khối Văn phòng lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác của chi bộ.

 

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Chi bộ khối Văn phòng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông qua việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở cụ thể hóa các hoạt động chỉ đạo, điều hành và hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp. Việc triển khai các Nghị quyết chuyên đề đối với công tác Sản xuất Kinh doanh nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của Công ty.

 

Chi bộ khối Văn phòng làm việc đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết; nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số, cá nhân chịu trách nhiệm. Chi bộ khối Văn phòng cũng thống nhất các chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm các cán bộ, đảng viên, người lao động trong chi bộ được thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động Sản xuất kinh danh của đơn vị, những khó khăn thách thức, các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

 

Ba là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Chi bộ khối Văn phòng xác định không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt của các tổ chức đảng phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung vào lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Nghị quyết chuyên đề được đánh giá thường xuyên ngay trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Để thực hiện tốt nội dung này.

 

Bên cạnh đó chi bộ thường xuyên quán triệt, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm các mặt công tác trọng yếu (công tác cán bộ, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư-Vật tư, công tác kỹ thuật và Tổ chức hành chính). Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, cá nhân chủ nghĩa.

 

Trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế  của đất nước ngày càng xâu rộng như hiện nay, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.

 

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Cấp ủy, chi bộ phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị. Kết hợp các cuộc họp của cấp ủy, chi bộ với các cuộc họp về chuyên môn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng. Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị. Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao độ trí tuệ của tập thể. Từ việc bàn bạc dân chủ, đi đến thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ thì việc ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các quyết nghị của chi bộ càng đúng đắn, càng hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, càng củng cố thêm niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Gắn liền công tác chỉ đạo Sản xuất kinh doanh với tình hình phức tạp như dịch bệnh Covid 19 hiện nay để đảm duy trì sản xuất hiệu quả.

 

Năm là, tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 26-7-2016 của Ban Bí thư về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ khối Văn phòng đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vì vậy, hàng năm chi bộ đã ban hành các Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết tự rèn luyện, học tập theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh từ các đồng chí trong Chi ủy đã lan tỏa và trở thành nội dung không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên trong bản đăng ký chương trình công tác của cá nhân hàng năm. Các đảng viên đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai học tập.

 

Sáu là, Chi bộ khối Văn phòng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng.

 

Chi bộ khối Văn phòng xác định cùng với việc thực hiện các giải pháp đã nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Cụ thể là: Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ, chất lượng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn, tài sản của Công ty, cần quy trình hóa trong kiểm tra, giám sát thường xuyên theo vụ việc; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy việc triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm nêu trên phải được tiến hành tích cực, kiên quyết, liên tục với quyết tâm chính trị và sự thống nhất cao của chi bộ nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. /.

 

Nguyễn Văn Tuấn

Chi ủy viên Chi bộ Khối Văn phòng

Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV

 

 

Thông báo