12/04/2019 10:03:27
Sôi nổi giải cầu lông - bóng bàn phong trào TKV Khu vực V

22/04/2019 04:05:46
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Điện lực - TKV

03/04/2019 04:04:58
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.--- CẬP NHẬT: NGÀY 17.4.2019. NGÀY 19.4.2019

12/04/2019 08:20:44
Công ty Nhiệt điện Đồng Triều đối thoại với người lao động về công tác AT – VSLĐ

09/04/2019 03:38:51
Ngày 08/4/2019, tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, Hội đồng AT-VSLĐ, Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực và Công đoàn Công ty nhiệt điện Sơn Động đã tổ chức đối thoại với người lao động tại đơn vị về công tác AT-VSLĐ

07/04/2019 10:08:27
Sôi nổi giải Cầu lông, Bóng bàn phong trào Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2019

26/03/2019 02:13:59
Ngày 25/3/2019, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định cho Đồng chí Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV.

03/04/2019 04:01:16
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

14/01/2019 04:26:41
Ngày 11/01/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV và Sở TNMT Tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết Chương trình phối hợp BVTN&MT giữa hai đơn vị.

19/02/2019 04:55:59
Ngày 13/02/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019.

Notice