05/04/2018 11:11:50
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.--- CẬP NHẬT LẦN 2

05/04/2018 11:16:01
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông báo về việc mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

10/04/2018 08:28:44
BCTC năm 2017 đã kiểm toán - Tổng công ty Điện lực - TKV.

12/03/2018 03:47:52
Sáng 9/3/2018 tại Tổng công ty Điện lực - TKV, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn đã làm việc với Tổng công ty về công tác tái cơ cấu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

31/03/2018 09:46:30
UBCKNN đã có văn bản số 1861/UBCK-GSĐC ngày 29/3/2018 chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho Tổng công ty Điện lực - TKV.

14/03/2018 05:38:42
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực - TKV.

23/02/2018 09:49:03
Ngày 7 tháng 2 năm 2018 tại văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (STNMT) đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và STNMT tỉnh Quảng Ninh.

15/01/2018 03:24:36
Ngày 13/01/2017 vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

30/01/2018 04:48:20
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

30/01/2018 04:45:13
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.