26/07/2018 05:41:07
Công bố thông tin chào bán trái phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV

26/07/2018 02:24:06
Ngày 25/7/2018, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2018.

25/07/2018 04:25:25
Ngày 24/7/2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã nhận được Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 30/2018/ĐLTKV-PKF Việt Nam về việc Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

11/07/2018 03:09:21
Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ, PCCC, MT và PCTT-TKCN 6 tháng đầu năm

20/04/2018 11:39:21
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực - TKV

29/06/2018 02:39:58
Ngày 28/6/2018 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV đã tổ chức diễn tập PCTT – TKCN năm 2018.

31/05/2018 08:46:16
Thực hiện kế hoạch triển khai Tháng công nhân năm 2018 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

28/06/2018 10:12:30
Công khai kết quả SXKD năm 2017 theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

28/05/2018 12:43:03
Ngày 19/5/2018 Công đoàn cơ quan Tổng công ty phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Lễ Dâng hương, báo công dâng Bác.

06/06/2018 08:54:11
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Điện lực - TKV.