06/06/2018 08:54:11
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/05/2018 05:45:48
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (đã cập nhật thông báo của VSD ngày 22/5/2018).

12/05/2018 12:01:26
THĂM LẠI NHIỆT ĐIỆN NÀ DƯƠNG

11/05/2018 12:29:22
Thành lập Câu lạc bộ Hưu trí ngành Điện TKV

09/05/2018 09:00:47
Ngày 08/5/2018, Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018

08/05/2018 04:33:02
Triển khai Tháng hành động về AT - VSLĐ lần thứ hai năm 2018

02/05/2018 11:26:07
BCTC Quý I năm 2018 (trước kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/04/2018 11:39:21
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực - TKV

05/04/2018 11:11:50
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.--- CẬP NHẬT LẦN 2

05/04/2018 11:16:01
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông báo về việc mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.