17/04/2017 02:58:42
Trong 02 ngày 14-15 /4/2017 tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào TKV vòng loại Khu vực V năm 2017 do Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - TKV đăng cai làm Cụm trưởng

13/04/2017 08:53:06
Ngày 11/4/2017, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực - TKV đã có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, vận hành tại nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.

13/04/2017 10:37:04
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017 10:47:30
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

04/04/2017 09:58:13
Ngày 31/3/2017 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

15/04/2017 12:42:37
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

15/04/2017 12:39:00
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

03/04/2017 01:51:48
Vừa qua, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của Tổng công ty, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào năm 2017